Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

Tot en met dinsdag 30 april kunt u reageren op nieuwe documenten en publicaties inzake energieprestatieadvisering. Het gaat om BRL9500, BRL9501 en ISSO-publicaties 75.1 en 82.1.

De nieuwe documenten zijn ontwikkeld om de kwaliteit te borgen van energieprestatierapporten. Deze worden opgesteld op basis van de nieuwe rekenmethodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen (NTA 8800). De documenten en publicaties bestaan uit kwaliteitsrichtlijnen, opnameprotocollen, software, opleidingen en examens.

Vastgestelde documenten en publicaties
Door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ zijn per 28 maart 2019 de volgende documenten en publicaties ter publicatie vastgesteld.

Te downloaden zijn de volgende kritiekversies:

  • BRL9500 Woningbouw NL-EPBD®-procescertificaat voor het bepalen van de energieprestatie van woningen en woongebouwen, versiedatum 020419: klik hier. Voor het bijbehorende kritiekformulier in Word: klik hier.
  • BRL9500 U NL-EPBD®-procescertificaat voor het bepalen van de energieprestatie van utiliteitsgebouwen, versiedatum 020419: klik hier. Voor het het bijbehorende kritiekformulier in Word klik hier.
  • ISSO-publicatie 82.1 'Energieprestatie Woningbouw' (Energieprestatierapport; Methode 2020) versiedatum 290319: klik hier. Voor het bijbehorende kritiekformulier in Word klik hier.
  • ISSO-publicatie 75.1 'Energieprestatie Utiliteitsbouw' (Energieprestatierapport; Methode 2020) versiedatum 290319: klik hier. Voor het bijbehorende kritiekformulier in Word: klik hier.
  • BRL9501: 'Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen', versiedatum 020419 klik hier. Voor het bijbehorende kritiekformulier in Word: klik hier.

Aanleiding: implementatie Europese bepalingsmethodiek / NTA 8800
Aanleiding voor deze aangepaste BRL’en en ISSO-publicaties is de invoering van de nieuwe rekenmethode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen: de NTA 8800. De invoering leidt ertoe dat de energieprestatie van alle gebouwen, woningen en utiliteitsbouw voortaan wordt bepaald vanuit één technisch voorschrift: de NTA 8800). Ook sluiten de energieprestatie van nieuwbouw en bestaande bouw voortaan op elkaar aan.

Veranderingen
Vanwege de implementatie van NTA 8800:
•    komen de NEN 7120 het Nader Voorschrift alsmede ISSO-publicatie 75.3 te vervallen
•    verdwijnen de bestaande indicatoren EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) en Energie-Index (EI) en worden deze vervangen door de grootheid kWh/m2 per jaar
•    leiden volgens de nieuwe methode gemaakte berekeningen tot verschillende energieprestatie-indicatoren, aansluitend op onder andere de BENG-eisen (vervangen de EPC-eis) voor nieuw te bouwen en nieuw opgeleverde gebouwen, als ook de waarde voor de netto warmtevraag in het kader van de EnergiePrestatieVergoeding (EPV). Daarnaast wordt de waarde bepaald voor het aantal uren temperatuuroverschrijding in verband met oververhitting
•    worden de huidige wettelijk aangewezen delen (BRL9500-01, 03, 05 en 06 samengevoegd tot twee BRL’n: één voor woningbouw (voorheen delen 01 en 05) en één voor utiliteitsbouw (voorheen delen 03, en 06). Het algemene deel 00 is geïntegreerd in de nieuwe delen voor Woningbouw en Utiliteitsbouw.

De prioriteit ligt bij het aanpassen van de wettelijk aangewezen documenten. InstallQ overweegt, mocht hier behoefte aan zijn, de nieuwe rekenmethodiek op een nader te bepalen moment ook te integreren in een maatwerkadviesdeel (huidige delen 02 en 04).

Reageren of meer info?
In dit document leest u nadere informatie over de status en inhoud van de documenten en publicaties. U kunt meer informatie opvragen of tot en met dinsdag 30 april reageren via frances.vandenbergh@installq.nl.

Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek verwerkt en besproken in de Technische commissies 9500 en 9501. De definitieve versies worden vastgesteld door het CCvD van InstallQ.