Certificering van bodemenergie

Bodemenergie is een succesvolle, duurzame techniek, die al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer wordt toegepast. Naast de hoge energieprijs wordt de groei mede versterkt, omdat de overheid steeds strengere eisen stelt aan de energiehuishouding van gebouwen.
Momenteel is er voor bodemenergiesystemen een wijzigingsbesluit in voorbereiding die naar verwachting per 1 juli 2013 van kracht zal gaan.

Onderdeel van het wijzigingsbesluit voor bodemenergiesystemen is een verplichte certificering voor bepaalde werkzaamheden aan het bovengrondse deel (de energiecentrale) en het ondergrondse deel van open en gesloten bodemenergiesysteem. Deze verplichte certificering zal ook van toepassing worden op een warmtepompsysteem in een woning met een gesloten bodemwarmtewisselaar.

Doel van de erkenningsplicht is waarborgen dat bodemenergiesystemen robuust en betrouwbaar zijn en daadwerkelijk energiebesparing opleveren.
Na invoering van de erkenningsplicht geldt een overgangsperiode van 1 jaar, dus in principe mogen alleen gecertificeerde bedrijven ná 1 juli 2014 werkzaamheden uitvoeren aan bodemenergiesystemen.
In overleg met het Ministerie van I&M treffen de stichtingen KBI (met de BRL 6000-21 “Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen”) en SIKB (BRL 11000 - voor het ondergrondse deel) momenteel de voorbereidingen om de verplichte certificering te kunnen realiseren. In beide BRL-en staan o.a. ook de gestelde eisen aan de vakbekwaamheid en deze is aantoonbaar door te slagen voor de voorgeschreven Cito-examens.