InstallQ: alle kwaliteitsregelingen onder één dak

Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling geeft duidelijkheid in de branche. Het doel van InstallQ is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.

Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk is belangrijk en wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. De installatiebranche en de afnemers van hun diensten hebben veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen waarmee die kwaliteit wordt aangetoond. De fusie van KvINL en Sterkin tot InstallQ, draagt zorg voor duidelijkheid en transparantie.

Breed draagvlak binnen de branche
Goed functionerende kwaliteitsborging is gebaat bij voldoende draagvlak, duidelijkheid en zekerheid, tegen aanvaardbare kosten. Dit ontstaat alleen als er een brede afstemming is tussen en met verschillende partijen. Het bestaan van meerdere stichtingen die zich met kwaliteitsborging bezighouden, draagt niet goed bij aan succesvolle regelingen. Vandaar het ontstaan van InstallQ.

De komende jaren groeit de stichting uit tot hèt toonaangevende kwalificerende instituut voor de installatiebranche. Ook wil InstallQ zoveel mogelijk bestaande en nog te ontwikkelen kwalificerende regelingen op het gebied van de installatie- en elektrotechniek in beheer nemen en onderhouden.

Werken aan verbeteringen

Door de fusie vertegenwoordigt InstallQ al een groot deel van de markt. Ze kan snel de in gang gezette verbetering van de kwaliteitssystemen vormgeven. Bovendien heeft de nieuwe organisatie een gezonde financiële basis om regelingen te realiseren die tegemoetkomen aan de mogelijkheden van de installateurs en opleidingsinstellingen. Dit zijn kwaliteitssystemen die de opdrachtgevers van installatiewerk een betere kwaliteit en meer duidelijkheid, zekerheid en veiligheid bieden. En het zijn regelingen die passen binnen het Europese en Nederlandse beleid, in samenhang en afstemming met andere branches en organisaties.

Onafhankelijk en zelfstandig

De fusie van de twee stichtingen tot InstallQ maakt dat ze voortaan volledig onafhankelijk en zelfstandig kan opereren. Dit leidt tot meer duidelijkheid en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van installaties. Dit verbetert ook de positie en herkenbaarheid van de erkende en gecertificeerde installateurs en opleidingen ten opzichte van ‘beunhazen’.

Voor alle regelingen is straks nog maar één logo beschikbaar waarmee bedrijven laten zien dat zij aan een erkenning of certificering voldoen. Installatiebedrijven en opleidingsinstellingen kunnen straks binnen één organisatie kiezen uit alle mogelijke regelingen. En er ontstaan kansen om andere erkenningsregelingen over te nemen, die nauw verwant of gelijk zijn. Zo werkt InstallQ aan haar ‘een-loket-functie’ die de hele installatiebranche en haar opdrachtgevers voordelen oplevert.

Uitvoering van haar doelstelling
InstallQ bereikt onder meer haar doel door het regelmatig controleren van bedrijven en/of uitgevoerde werkzaamheden. Ook ondersteunt zij de installateurs bij het voldoen aan de eisen in de regelingen door onder meer kennisverspreiding via eigen vakbladen en het organiseren van voorlichtings- en scholingsdagen. Tegelijk vervult InstallQ een voorname rol in het registreren van beoordeelde opleidingen, examens en vakbekwaam personeel. Uiteindelijk is er straks nog maar één database waarin alle houders van een erkennings- of certificeringsregelingen te vinden zijn.

Over de organisatie InstallQ
De directie van de nieuwe Stichting wordt gevormd door Hans van den Berg (Algemene Zaken) en Wil van Ophem (Technische Zaken). De voorzitter van het bestuur is Ed Nijpels.  De organisatie is in 2019 gehuisvest in Zoetermeer (centraal kantoor), Apeldoorn en Rotterdam.