Ter kritiek BRL 6000 – Bijzonder Deel 21/00 inzake Bodemenergiesystemen

Het Centraal College van Deskundigen KvINL (CCvD) heeft per 30 maart 2017 de BRL 6000 – Bijzonder Deel 21/00 "Ontwerpen, Installeren en Beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen en het beheren van Bodemenergiesystemen" voor publicatie ter kritiek vastgesteld.

Algemene informatie bij deze uitgave:

De Regeling bodemkwaliteit (artikel 2.7) wijst de BRL 6000-21/00 aan als normdocumenten voor het ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en beheren van bodemenergiesystemen. Voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen is de BRL SIKB 11000 aangewezen. 

De erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit vindt plaats door de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De erkenning is gebaseerd op een certificaat (Regeling bodemkwaliteit, artikel 2.2). 

De certificatieregelingen voor installaties zijn ondergebracht in één beoordelingsrichtlijn, de BRL 6000. De beoordelingsrichtlijn bestaat uit een Algemeen Deel en een aantal Bijzondere Delen voor diverse deelgebieden op het gehele terrein van ontwerpen, installeren en beheren van installaties. Een deelgebied wordt gekenmerkt door de soort installatie (bijvoorbeeld: lage temperatuurverwarmingsinstallatie, elektrotechnische installatie) en de soort activiteit (bijvoorbeeld: ontwerpen, installeren). Het Algemene Deel (BRL Deel 6000-00) bevat de eisen die in principe altijd voor het ontwerpen, installeren en beheren van een installatie gelden, ongeacht de soort installatie. 

In de voorliggende BRL 6000-21/00 zijn de delen BRL 6000-21 en BRL 6000-00 geïntegreerd. BRL 6000-21/00 heeft betrekking op het ‘ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en beheren van bodemenergiesystemen’. 

In deze versie van de BRL zijn ervaringen van afgelopen jaren verwerkt met het toepassen van de BRL en is een betere afstemming met BRL SIKB 11000 gerealiseerd, onder meer met betrekking tot de uit te wisselen gegevens bij het ontwerpen van bodemenergiesystemen. 

Besloten is om de ontwerptabellen uit de vorige BRL versie (met beperkte aanpassing) te verplaatsen naar diverse ISSO-publicaties.

De BRL6000-21/00 zal voor de zomerperiode aan het Ministerie I&M worden aangeboden, waarna de overheid per januari 2018 deze BRL 6000-21/00 gaat aanwijzen.

KvINL houdt hiervoor een overgangsperiode aan (huidige certificaten geldig tot april 2019).

Deze BRL is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie 6000-21 van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL).

Uw kritiek kunt u vóór 8 mei 2017 richten aan f.vandenbergh@kvinl.nl.

Wij verzoeken u daartoe gebruik te maken van het kritiekformulier.

Te downloaden documenten:

De kritiekversie BRL 6000 deel 21/00 klik hier;

Het kritiekformulier BRL 6000 deel 21/00 (Wordversie) klik hier.