Nieuwe regeling Bodemkwaliteit verwijst naar ‘oude BRL’

In 2019 zal de overheid de Regeling Bodemkwaliteit opnieuw herzien en in de herfst van 2019 verplicht stellen. De verwachting is dat in de Regeling Bodemkwaliteit de BRL 6000-21, versie 2019 wordt aangewezen. Maar voor 2019 is het nog de versie van de BRL uit 2014 die van toepassing is.

Uit de Vakwijzer laatste kwartaal 2018

Op 1 oktober 2018 trad de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit in werking. Deze regeling geeft de randvoorwaarden voor het toepassen of gebruiken van de bodem of het oppervlaktewater. Het doel is dat de overheid op deze manier de garantie heeft dat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu niet plaatsvindt.

Certificering is verplicht
Een van de zaken die de regeling Bodemkwaliteit wil garanderen, is een vakbekwame aanleg van wko-systemen. Om te zorgen dat daarvoor de juiste kwaliteitseisen gelden, wijst deze regeling BRL 6000-21, ‘Bodemenergiesystemen’, aan als kwaliteitsrichtlijn. Dat betekent dat bedrijven die bodemenergiesystemen willen aanleggen volgens BRL 6000-21. wettelijk verplicht gecertificeerd moeten zijn.

BRL 6000-21, versie 2014
Hoewel er inmiddels een BRL 6000-21, versie 2017 is uitgebracht, verwijst de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit nog altijd naar BRL 6000-21, versie 2014. Inmiddels wordt er ook al aan een BRL 6000-21, versie 2019 gewerkt.