Herziene BRL6010 bindend verklaard

DE BRL6010 “Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ-procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en –beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties” is per 1 februari 2019 bindend verklaard.

InstallQ (voorheen KvINL) heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) de nieuwe versie van de BRL6010 "NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het InstallQ -procescertificaat voor ‘LEGIONELLARISICOANALYSES EN -BEHEERSPLANNEN VOOR COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES’, per 1 februari 2019 bindend verklaard.

Belangrijkste aanpassingen

De regeling is aangepast naar aanleiding van de wens van het Ministerie van I & W de BRL6010 opnieuw geaccrediteerd te hebben. Hierin zijn ervaringen en opmerkingen vanuit de markt en ervaringen vanuit het toezicht op de regeling verwerkt.

Deze nieuwe versie van de BRL geeft invulling aan het aantoonbaar zijn van de vakbekwaamheid van de bij de BRL betrokken personen. Dit heeft er toe geleid dat er een diploma-eis is opgenomen in de nieuwe versie van de BRL. Daarnaast zijn aanvullende eisen en/of meer expliciete eisen gesteld ten aanzien van een eenduidiger vorm en inhoud van de risicoanalyse en beheersplan, de communicatie met opdrachtgevers, de technische kennis over legionellapreventie en de externe kwaliteitscontrole door de certificerende instellingen.

Het KOMO-Instal keurmerk vervalt. Als gevolg van de inmiddels gerealiseerde fusie tussen KvINL en Sterkin tot een nieuwe Stichting InstallQ, wordt het nieuwe InstallQ-keurmerk op het certificaat opgenomen.

Gevolgen certificaathouders

De regeling is inmiddels voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Het streven is er op gericht dat het Drinkwaterbesluit zo snel mogelijk verwijst naar de geactualiseerde en geaccrediteerde BRL6010. Hierbij wordt rekening gehouden met een periode van ca. 3 tot 6 maanden na de datum van bindend verklaring.

Om alle partijen voldoende tijd te geven om aan de nieuwe eisen te voldoen, is in de BRL6010 een overgangsperiode van 18 maanden na bindend verklaring opgenomen. Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL blijven geldig tot uiterlijk 1 augustus 2020. Per die datum dienen alle certificaathouders volgens de nieuwe eisen beoordeeld te zijn en over een nieuw certificaat te beschikken.

Examen

Alle legionellapreventie-adviseurs moeten door middel van een diploma, behaald bij een door een InstallQ erkende examen-instelling, aantonen voldoende vakbekwaam te zijn. De planning van de examencommissie die de ontwikkeling van het examen begeleidt, is er op gericht dat legionellapreventie-adviseurs zich per 1 april a.s. bij een erkende examen-instelling, in dit geval CITO (www.cito.nl) kunnen aanmelden om examen te doen.

ISSO-publicatie

De ISSO-publicatie 55.1 wordt momenteel geactualiseerd en uitgebreid met (een uitwerkingen van) de in de BRL opgenomen bijlagen 3 en 4. De ISSO-publicatie zal naar verwachting per 1 april 2019 beschikbaar zijn via de Kennisbank van ISSO(kennisbank.isso.nl).

Hoe verkrijgbaar?

De nieuwe BRL6010 is per 28 februari 2019 verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl.