Bericht voor alle Certificaathouders van de BRL6000 deel 21

Tijdens de bijeenkomst in januari jl. is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de toezegging gedaan dat volgens de wetgeving ‘Regelgeving Bodemkwaliteit’ de certificaathouders van de BRL6000-21/00 per 1 april 2018 moeten voldoen aan de nieuwe versie van de BRL. Naar aanleiding van deze mededeling heeft KvINL u hierover eind februari jl. naar behoren uitvoerig geïnformeerd.

Echter heeft KvINL op 30 maart jl. het volgende schriftelijk bericht van het Ministerie van I&W ontvangen: “Het beoordelingsproces van de schema’s BRL6000-21 en de BRL11.000 is vertraagd. Gewijzigde schema’s kunnen pas in de Regeling worden opgenomen, nadat de RvA de eigen beoordeling van een schema positief heeft geëvalueerd. Ook is het nodig dat een validatie van een schema positief is beoordeeld. Pas dan kunnen de schema’s in de regeling worden opgenomen. Het toch opnemen van niet goedgekeurde schema’s, zou ten koste gaan van de integriteit van het stelsel. Besloten is om dat niet te doen. De Staatssecretaris is namelijk verantwoordelijk voor de gewijzigde regeling. Wij zijn in het traject afhankelijk van de goedkeuring door de RvA. Een exacte datum is dus niet te geven. Wij houden nu rekening met een extra wijziging van de regeling nog dit jaar.”

Zodra bekend is wanneer de nieuwe versie van de BRL6000-21/00 “Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen en het beheren van Bodemenergiesystemen, bindend verklaard door KvINL op 1 september 2017” wel definitief van kracht gaat, zullen wij u dit uiteraard laten weten.