Nieuws

03 april 2019

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

lees meer >>

21 maart 2019

Onze nieuwsberichten staan voortaan op InstallQ.nll

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

FAQ (veelgestelde vragen) voor opleiders

Bijna alle vakgebieden binnen de installatie- en energiesector hebben te maken met de COEC-Richtlijn. Voor EPA-W-adviseurs/-opnemers is jaarlijkse bijscholing zelfs verplicht. 

Wat behelst de richtlijn kortgezegd?
Behalve een examen, draagt ook het volgen van bijscholing (opfrisser) voortaan bij aan het borgen van vakbekwaamheid en kwaliteit. Ga voor alle informatie naar de FAQ's (veelgestelde vragen) in de rechterkolom.

Wat is voor mij als opleider het voordeel?
Als opleider kunt u op de richtlijn anticiperen met geaccrediteerde opfrisactiviteiten en/of een geaccrediteerde opleiding. Met een accreditatie heeft u een sterke troef in handen. Zo vergroot u de waarde van uw opleiding en/of opfrisaanbod en u kunt zich onderscheiden in de markt van niet geaccrediteerde opleiders of opfrissers.

BENODIGDE FORMULIEREN

Ik wil een accreditatie voor mijn opfrisser. Hoe doe ik dat?
Een opfrisser wordt gestaafd aan de hand van eindtermen en voorwaarden. De voorwaarden bepalen de examencommissies. Vooralsnog zijn alleen die van EPA-W bekend. U kunt echter uw opfrisser zelf staven aan de eindtermen en het algemene formulier alvast sturen naar mail aan: frances.vandenbergh@installq.nl

Algemeen accreditatieformulier voor opfrissers:

Aanvraagformulier accreditatie opfriscursus (Wordversie)

Heeft u opfrisaanbod voor de EPA-W-adviseur/-opnemer? Voor u geldt dan ook deze checklist met bijlagen:

Checklist verplichte opfriscursus EPA-W met de bijbehorende:

bijlage 1 het interpretatiedocument

bijlage 2 het overzicht veel gemaakte fouten EPA-W

bijlage 3 het voorbeeld 'toepassen representativiteit'

De voorwaarden voor erkende bijscholing voor EPA-W van de EPA-Examencommissie

FAQ over het opfrisaanbod

1. Wat valt onder bijscholing/opfrisaanbod?
Opfrisaanbod kan bestaan uit bijscholing in de vorm van productsessies, instructies, webinars, workshops, e-learning, lezingen, symposia en cursussen. Denk ook aan bijeenkomsten over nieuwe regelgevingen, normen of aan producttrainingen met specifieke, nieuwe technieken. Ook een complete opleiding kan worden gezien als bijscholing.

EPA-W
Aan het opfrisaanbod voor de EPA-W-adviseur/-opnemer wordt door de examencommissie EPA-W bijzondere voorwaarden gesteld. Zie vraag 6.

2. Wie kan opfrisaanbod geven?
Opleiders van opfrissers zijn bijvoorbeeld brancheverenigingen, opleidingsinstituten en kennisinstellingen. Ook bedrijfsscholen van grotere installatiebedrijven en importeurs van toestellen kunnen opfrissers geven. Echter: voor vermelding van een opfrisser op QBISnl is accreditatie nodig.

3. Is bijscholing verplicht?
Nee, maar wel voor de EPA-W-adviseur/-opnemer. EPA-W-adviseurs/-opnemers die zijn geslaagd vóór 1 januari 2017, moeten vóór 1 januari 2019 een geaccrediteerde bijscholing volgen.

NB De regeling EPA-W geldt ten minste voor 2018. Na 2018 zijn de eisen mede afhankelijk van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 (nog in ontwikkeling).

4. Welke actie kan ik als opleider ondernemen?
• Heeft u een opfrisser voor EPA-W-adviseurs-/-opnemers, gebruik dan het formulier te downloaden via de linkerkolom.
• Heeft u opfrisaanbod voor uw vakgebied anders dan EPA, vraag dan om accreditatie met het formulier te downloaden via de linkerkolom. Raadpleeg daarvoor eerst de algemene eindtermen op uw vakgebied.
• Wilt u een registratie op QBISnl voor uw opleiding, laat u dan accrediteren voor uw opleiding via het algemene accreditatieformulier, te downloaden via de linkerkolom.
• Vraag naar de mogelijkheden via f.vandenbergh@kvinl.nl.

5. Waaraan moet mijn opfrisaanbod minimaal voldoen?
De voorwaarden waaraan uw opfrisser moet voldoen, worden vastgesteld door de examencommissie op uw vakgebied. Vooralsnog zijn alleen de voorwaarden en eindtermen bekend voor het opfrisaanbod van de EPA-W-adviseur/-opnemer. Op QBISnl geregistreerde opleiders en/of professionals worden door KvINL geïnformeerd zodra de voorwaarden en eindtermen bekend zijn voor het opfrisaanbod in een bepaald vakgebied.

6. Waaraan moet opfrisaanbod voor de EPA-W-adviseur/-opnemer voldoen?
De Examencommissie EPA stelt ieder jaar opnieuw de verplichte minimale inhoud van een opfrisser vast. Een opfrisser moet ten minste bestaan uit:
• een lijst van veelvuldig gemaakte fouten uit de praktijk en
• wijzigingen in wet- en regelgeving en
• innovatieve technieken van invloed op het werk van de EPA-adviseur/-opnemer.
De bijscholing wordt afgesloten met een lichte toets over de behandelde stof.

7. Hoeveel punten krijgt mijn opfrisser?

Het aantal punten verschilt per opfrisactiviteit. Zo kan een lezing twee punten opleveren en een tweedaagse cursus twintig. Het aantal punten wordt bepaald door de examencommissie op uw vakgebied.

FAQ over QBIS.nl

1. Wat is QBISnl?
QBISnl is het openbare, onafhankelijke nationale kwaliteitsregister van de (duurzame) bouw- en installatietechniek. Op QBISnl staan uitsluitend gekwalificeerde vakprofessionals en vakbedrijven en geaccrediteerde opleidingen en/of bijscholingsactiviteiten. Het platform is een betrouwbare zoekwijzer voor consumenten, opdrachtgevers en vakprofessionals. Die kunnen via QBISnl een verantwoorde keuze maken uit het grote aanbod in de markt.

2. Hoe krijg ik als opleider een registratie op QBISnl?
Daarvoor heeft u een accreditatie nodig van KvINL.

3. Waar is mijn opfrisser (straks) te vinden?
Alle geaccrediteerde opfrissers komen op QBISnl.nl onder Opleidingen.

4. Wanneer staat mijn opfrisser op QBISnl.nl?
U wordt geregistreerd op QBISnl.nl zodra uw opfrisser is geaccrediteerd door KvINL.

5. Wie maakt reclame voor mijn opfrisser?
U maakt zelf promotie voor uw opfrisser via uw eigen kanalen. Voor informatie over bijvoorbeeld de COEC-Richtlijn en de registratie op QBISnl, kunt u (potentiële) kandidaten verwijzen naar deze pagina op QBISnl en deze op KvINL.

6. Een geëxamineerde kandidaat heeft mijn geaccrediteerde opfrisser gevolgd. Hoe komen zijn of haar behaalde punten op QBISnl?
Via QBISnl krijgt u een Excelformulier toegestuurd specifiek voor uw opfisser. Zet daarin handmatig het ID-nummer van uw kandidaat. Een ID-nummer begint altijd met de letter ‘p’. Stuur het ingevulde formulier retour naar info@QBIS.nl.

7. Wat is een QBIS-ID?
Het QBIS-ID is een uniek, persoonsgebonden nummer (vergelijkbaar met een burgerservicenummer) en begint altijd met de letter ‘p’. Met een QBIS-ID ziet de geëxamineerde de geldigheidsduur van zijn examen. Ook ziet de kandidaat de punten behaalt met opfrissers.

8. Hoe krijgt een kandidaat een QBIS-ID?
Een geslaagde kandidaat krijgt altijd een registratie op QBISnl, tot de geldigheid van zijn of haar examen is verlopen. Op QBISnl geregistreerde kandidaten krijgen automatisch een mail van QBISnl om hun persoonsgebonden QBIS-ID te activeren.

9. Zijn de punten van geëxamineerden openbaar?
Nee. Alleen de kandidaat heeft inzage in zijn of haar punten en/of de geldigheid van zijn of haar examen via de persoonsgebonden QBIS-ID.

10.  Wie is verantwoordelijk voor QBISnl?
KvINL onderhoudt en waarborgt de structuur en het systeem van QBISnl.

11. Ik heb een vraag over het technische systeem van QBISnl.nl. Bij wie kan ik terecht?
Vragen over het systeem van QBISnl kunt u stellen via info@qbis.nl.

FAQ over de COEC-Richtlijn

1. Wat betekent de COEC-Richtlijn, bijhouden van vakbekwaamheid?
De COEC-Richtlijn is van toepassing op vrijwel alle vakgebieden binnen de installatie- en energiesector. Wat behelst de richtlijn kortgezegd? Behalve een examen, draagt ook het volgen van bijscholing (opfrisser) voortaan bij aan het borgen van vakbekwaamheid en kwaliteit in de installatie- en energiesector. Met een periodieke opfrisactiviteit na een behaald examen, blijft theoretische en praktische kennis en kunde op een bepaald vakgebied aantoonbaar actueel. De COEC-Richtlijn is op 1 oktober 2016 vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie. De COEC-richtlijn is een richtlijn. Het is de taak van de examencommissies voor het eigen vakgebied de richtlijn te vertalen in een specifieke regeling.

2. Voor welke vakgebieden in de installatie- en energiesector is de COEC-Richtlijn van toepassing?
De COEC-Richtlijn geldt voor de vakgebieden:
• EPA (U- en W-bouw)
• Bio-energie (haarden, kachels, rookkanalen, biomassaketels)
• Legionellapreventie (vanaf medio 2019)
• Bodemenergie
• Centrale Verwarming
• Noodverlichting
• Ventilatie
• Betonkernactivering
• Warmtepompen (U- en W-bouw)
• Zonne-energie.

3. Hoe werkt de COEC-Richtlijn?
Alle geëxamineerden in een bepaald vakgebied (zie vraag 2) staan of komen op QBISnl, onafhankelijk kwaliteitsregister van de bouw- en installatiesector. Vanaf 1 januari 2017 krijgt een basisexamen in een erkenningsregeling of beoordelingsrichtlijn (BRL), een bepaalde hoeveelheid studiepunten toegewezen (minimaal 12 en maximaal 60). Het exacte aantal wordt bepaald door de examencommissie op het vakgebied (zie vraag 2).
Een punt staat voor de tijdsduur van een maand. De punten kunnen geëxamineerden aanvullen met geaccrediteerde opleiding en/of bijscholing op hun vakgebied.

De geëxamineerde verliest één studiepunt per maand. Dat betekent dat de kandidaat die geen opfrisser volgt, na minimaal een jaar en maximaal vijf jaar geen studiepunten meer heeft. Heeft de kandidaat geen punten meer, dan komt zijn of haar registratie op QBISnl als aantoonbaar deskundig op het geëxamineerde vakgebied te vervallen.

4. Waarom bestaat de COEC-Richtlijn?
Zie ook het antwoord bij vraag 1. Opfrissen is met name noodzakelijk voor vakgebieden die sterk veranderen of in ontwikkeling zijn, zoals duurzame bouw- en installatietechniek. Daarbij blijven vakprofessionals door opfrissers breder en langer inzetbaar.

RES-eisen
Nederland voldoet met de COEC-Richtlijn aan Europese RES-eisen voor aantoonbare vakbekwaamheid in de installatiesector.

BRL 9500-01 en bepalingsmethode NTA 8800
BRL 9500-01, Energieprestatieadvisering, is uitgebreid. De uitbreiding is het gevolg van de Regeling EPA-W, die is gebaseerd op de COEC-Richtlijn . De Regeling EPA-W is opgesteld door de EPA-Examencommissie en speelt onder meer in op:
• de steeds hogere verwachtingen van de EPA-W-adviseur/-opnemer
• de stijgende marktwaarde van het Energie-indexinstrument.
Om aan de uitbreiding te voldoen, moet de EPA-W-adviseur/-opnemer jaarlijks een geaccrediteerde bijscholing volgen. Door jaarlijkse bijscholing:
• verlagen de kansen op fouten en faalkosten
• kan de EPA-W-adviseur/-opnemer blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving
• houdt de EPA-W-adviseur/-opnemer vakkennis over relevante technologische ontwikkelingen op peil.
De EPA- Examencommissie stelt: de afnemer moet kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de EPA-W-adviseur/-opnemer. Dit is van cruciaal belang.

Attentie. De EPA-W-regeling geldt voor 2018. Na 2018 zijn de eisen mede afhankelijk van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 (nog in ontwikkeling).

5. Hoe is de COEC-Richtlijn ontstaan?
De COEC-Richtlijn is op 1 oktober 2016 vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC). De regeling is een wens van een groot aantal organisaties in de installatie- en energiesector. De sectoren hebben de laatste jaren veel technische ontwikkelingen doorgemaakt. Mede daardoor is het vakgebied van de professional in de installatie- en energiesector aan grote veranderingen onderhevig. Hierdoor is het belang van aantoonbare vakbekwaamheid alleen maar gegroeid. Een uitstekende oplossing om vakbekwaamheid te borgen, te bewaken en veilig te stellen, is het (periodiek) volgens van opfrissers. Opfrissers kunnen bijvoorbeeld inspelen op nieuwe kennis en toepassingen, innovaties, leringen uit de praktijk, oplossingen voor veelgemaakte fouten en op nieuwe wet- en regelgeving.

6. Wat is voor mij als opleider het voordeel van de COEC-Richtlijn?
Voor vakprofessionals moet het mogelijk zijn om geaccrediteerde opfrissers of opleidingen te volgen. Op die manier krijgen zij een vermelding op QBISnl of behouden zij hun registratie op QBISnl. Als opleider kunt u daarop anticiperen met geaccrediteerde opfrisactiviteiten en/of een geaccrediteerde opleiding. Met een accreditatie heeft u een sterke troef in handen. Zo vergroot u de waarde van uw opleiding en/of opfrisaanbod en u kunt zich onderscheiden in de markt van niet geaccrediteerde opleiders of bijscholingen.

7. Wanneer geldt de COEC-Richtlijn voor de deelnemers aan mijn opleiding?
In principe geldt de richtlijn voor alle vakgebieden (zie vraag 2). Voor de EPA-W-adviseurs/-opnemers geldt sinds 1 januari 2018 een verplichting vanwege de Regeling EPA, gebaseerd op de COEC-Richtlijn.

8. Wat is de geldigheidstermijn van een diploma?
Per 1 januari 2017 krijgen alle examens een bepaalde hoeveelheid punten toegewezen (minimaal 12 en maximaal 60) door de examencommissie op het vakgebied (zie vraag 2). Een punt staat voor de geldigheidsduur van een maand.

NB: Op basis van de COEC-Richtlijn stonden op 1 februari 2018 alle op QBISnl geregistreerde professionals op 47 punten en EPA-W-adviseurs/-opnemers op 11 punten.

9. Ik wil met mijn opleiding een registratie op QBISnl. Hoe doe ik dat?
Op QBISnl staan uitsluitend geaccrediteerde opleidingen. Wilt u uw opleiding laten accrediteren? Gebruik dan het aanvraagformulier te downloaden via deze pagina. Mail het volledig ingevulde formulier naar f.vandenbergh@kvinl.nl. Voldoet u aan alle gestelde voorwaarden, dan ontvangt u van KvINL een schriftelijke accreditatieverklaring. In bepaalde gevallen wordt uw opleiding (op afspraak) bezocht. Hierna wordt uw opleiding geregistreerd op QBISnl.

10. Hoeveel punten krijgt mijn geaccrediteerde opleiding?
Het aantal punten wordt toegewezen door de examencommissies op uw vakgebied (zie vraag 2) onder verantwoordelijkheid van de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC) van KvINL.

NB: Op basis van de COEC-Richtlijn stonden op 1 februari 2018 alle op QBISnl geregistreerde professionals op 47 punten en EPA-W adviseurs/-opnemers op 11 punten.

11. Wie is verantwoordelijk voor de COEC-Richtlijn?
De COEC-Richtlijn is op 1 oktober 2016 bindend verklaard door de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC) en geaccordeerd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van KvINL. KvINL onderhoudt en waarborgt de structuur en het systeem van de regeling.